ออนเซ็น

ออนเซ็นแช่เท้า

น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้ายุโนะออนเซ็น
บ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า (ยุดะออนเซ็น)