For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

  1. Home
  2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 1. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 3. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 4. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 1. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 3. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
  • 4. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

วิ่งเรียบแม่น้ำนิชิกิผ่านระหว่างเมืองนิชิคิโจและอิวาคุนิ
ขบวนรถไฟถูกห่อหุ้มให้น่ารัก ด้วยธีมทั้งหมด4แบบที่ล้อตามธารน้ำใส ประกอบด้วย「ซากุระสีสีชมพู」「ป่าไม้สีเขียว」「แสงจากหิ้งห้อยสีเหลือง」 และ「ธารน้ำใสสีน้ำเงิน」
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของฤดูกาลทั้ง4 จากทางหน้าต่างอันกว้างใหญ่ของรถไฟได้ ทั้งซากุระหรือดอกนาโนะฮานะในฤดูใบไม้ผลิ,ปลาเทราต์บิวะหรือปลาอายุบนผิวน้ำในฤดูร้อน เป็นต้น

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Nishikimachi Hirose 7873-9, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
โฮมเพจ http://nishikigawa.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลการรถไฟนิชิกิงาวะ 0827-72-2002