For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ

  1. Home
  2. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 1. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 2. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 3. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 4. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 1. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 2. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 3. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ
  • 4. ย่านเมืองเก่าปราสาทฮากิ

ในฐานะเมืองรอบปราสาทหิน 360,000 ก้อน เมืองฮากิเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลายาวนาน 260 ปีนับตั้งแต่สร้างปราสาทฮากิขึ้นในปี ค.ศ 1604 เมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น
สภาพของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านของนักรบซามูไร, กำแพงนามาโกะ(กำแพงทรงเรขาคณิตสมัยเอโดะ)และแนวรั้วดินที่มีต้นส้มนัตซึมิคังยืนออกมา, ไคมาการิ(ถนนโค้ง) ฯลฯ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ยังคงเค้าบรรยากาศของย่านเมืองเก่ารอบปราสาทไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยม
ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 (แหล่งมรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นฯ)

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Minamifuruhagimachi, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีฮิงาชิฮางิ เดิน 20 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะฮิงาชิ JCT ด้วยรถยนต์ 20 นาที
→จากถนนโอโงโอริฮางิโดโร ทางออกเอโด IC ด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที
(เชื่อมติดกับถนนโอโงโอริฮางิโดโรและJCTสามารถไปเมืองฮางิได้)
โฮมเพจ http://hagi-kankou.com/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานการท่องเที่ยวเมืองฮากิ 0838-25-3139