For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )

  1. Home
  2. สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )
  • 1. สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )
  • 2. สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )
  • 1. สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )
  • 2. สถานีใกล้สะพาน สะพานคินไตเคียว(ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว )

「ศูนย์รถประจำทางสะพานคินไตเคียว」ที่อยู่ชั้น1 นอกจากจะมีตั๋วรถประจำทางและของอื่นๆมากมายขายอยู่แล้วนั้น ยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ และมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในเมืองอิวาคุนิ แนะนำอีกด้วย

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Iwakuni 1chome 1-42, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
โฮมเพจ http://www.tenboichiba.com/
ติดต่อสอบถาม สถานีสะพานคินไทเคียวศูนย์สะพานคินไทเคียวรถบัสทีอีแอลของสะพาน 0827-43-3630